Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online semináře, on-line vzdělávací kurzy (dále "semináře")

Společnosti HTA Pharmacy s r.o., se sídlem Brno, Lidická 700/19, 602 00, IČO: 10939083, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 123562 (dále jen "HTA"). Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi objednatelem/uživatelem semináře (dále "klient") a HTA a jsou pro smluvní strany závazné. Smluvní vztah mezi klientem a HTA vzniká na základě odeslané objednávky.

Semináře

Jak se přihlásit - platební a dodací podmínky

 
 • Seminářem se myslí on-line seminář nebo on-line vzdělávací kurz.
 • Bližší informace o obsahové náplni každého semináře jsou uvedeny na webových stránkách www.htapharmacy.cz.
 • Semináře, které jsou profesní Komorou zařazeny do celoživotního vzdělávání, tuto skutečnost s počtem ohodnocených bodů a podmínkou nutnou pro připsání bodů do systému celoživotního vzdělávání lékárníků uvádí v bližších informacích semináře na webových stránkách www.htapharmacy.cz.
 • Pokud je seminář bodově ohodnocen profesní Komorou a klient požaduje připsání bodů za absolvování semináře v rámci postgraduálního vzdělávání, je nezbytné, aby klient při vyplňování objednávky uvedl do pole "Doplňující informace" své číslo člena České lékárnické komory (ID číslo). Za úplnost a správnost údajů, které uvádí klient semináře HTA, je zodpovědný sám klient semináře.
 • Semináře, které jsou Českou lékárnickou komorou (ČLnK) zařazeny do celoživotního vzdělávání, může absolvovat také klient, který nepožaduje připsání bodů za absolvování semináře do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.
 • Při uvádění své emailové adresy do objednávky by měl klient preferenčně, a pokud takovou adresu má, uvádět emailovou adresu vedenou u společnosti Google.
 • Odeslání přihlášky na seminář představuje závaznou objednávku a zavazuje klienta k jejímu zaplacení.
 • Přihláška na seminář bude klientovi potvrzena na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce semináře.
 • Přihlašování na seminář je možné do 13.00 hodin v den, který předchází dni konání semináře, tedy např. pokud se seminář koná v úterý 9. 11. 2021, je přihlášení na seminář umožněno do 13.00 hodin v pondělí 8. 11. 2021.
 • V návaznosti na Stanovisko ČLnK je u bodově ohodnocených seminářů zařazených do celoživotního vzdělávání lékárníků, měřen čas zhlédnutého odborného programu. HTA je na vyžádání povinna předložit ČLnK seznam těch účastníků semináře, kteří jsou členy ČLnK, kteří uvedli své číslo člena ČLnK, a kterým budou připsány body do celoživotního vzdělávání lékárníků s uvedením času sledování on-line vysílání semináře, ID čísla, jména a příjmení účastníka semináře.
 • Po odeslání objednávky semináře bude klientovi zasláno potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce semináře. Emailová adresa, kterou klient uvedl v objednávce, bude sloužit jak kontaktní adresa klienta při zasílání účetních podkladů (faktura) a pro konání semináře.
 • Úhradu ceny semináře je možné učinit bankovním převodem.
 • Výchozí měna pro platbu semináře je CZK, jako další měna je €.
 • HTA není plátcem DPH.
 • Při platbě semináře bankovním převodem je nezbytné, aby klient uvedl požadovaný variabilní symbol.
 • Po připsání ceny semináře na účet HTA bude klientovi zaslána faktura k jeho objednávce.
 • Seminář se uskuteční pouze v případě, že se na něj přihlásí dostatečný počet účastníků. V případě překročení kapacity semináře nebo nedostatečného počtu přihlášených bude klientovi nabídnut náhradní termín nebo jiný seminář, příp. zrušení přihlášky.
 • Nejpozději 1 pracovní den před dnem, ve kterém je konán seminář, a to nejpozději do 18 hodin tohoto dne, bude u většiny seminářů klientovi z e-mailové adresy info zavináč htapharmacy.cz zaslána pozvánka s předmětem "Test připojení", aby měl klient možnost otestovat své připojení. V případě technických potíží během testování svého připojení má klient možnost v čase určením pro testování připojení kontaktovat HTA na emailové adrese info zavináč htapharmacy.cz.  Pokud klientovi takový email nepříjde a nenalezne jej ani ve svém spamu, potom kontaktuje organizátora na emailovou adresu info zavináč htapharmacy.cz. POZOR, u krátkých bezplatných seminářů není testovací link zasílán!
 • Nejpozději 1 pracovní den před dnem, ve kterém je konán seminář, a to nejpozději do 18 hodin tohoto dne, bude klientovi z e-mailové adresy info zavináč htapharmacy.cz zaslána pozvánka s předmětem "Link pro připojení" . Tato pozvánka bude obsahovat odkaz pro připojení klienta na seminář. Pokud klientovi takový email nepříjde a nenalezne jej ani ve svém spamu, potom kontaktuje organizátora na emailovou adresu info zavináč htapharmacy.cz.
 • Nejpozději 1 pracovní den před dnem, ve kterém je konán seminář, a to nejpozději do 18 hodin tohoto dne, budou u většiny seminářů klientovi z e-mailové adresy info zavináč htapharmacy.cz zaslány odborné podklady pro seminář. POZOR, u krátkých bezplatných seminářů nejsou podklady zasílány.
 • Pro připojení na seminář je preferováno připojení přes webový prohlížeč Google Chrome. Pokud jej klient nemá k dispozici, potom je možné použít webový prohlížeč Firefox. Použití jiných webových prohlížečů není doporučeno, protože není jisté, jaká bude kvalita připojení, a není zaručené, zda se klientovi podaří na seminář připojit. 
 • Úhradu ceny semináře musí HTA obdržet na svůj bankovní účet nejpozději do 13.30 hodin 1 pracovní den před dnem, ve kterém se koná seminář (včasná úhrada), tj. např. pokud se seminář koná v úterý 9. 11. 2021, je nezbytné, aby byla platba za seminář připsána na bankovní účet HTA Pharmacy s.r.o. nejpozději do 13.30 hodin v pondělí 8. 11. 2021. Vstup na seminář bude klientovi umožněn pouze po včasné úhradě ceny semináře, pokud se klient nedomluví na jiné variantě na emailové adrese info zavináč htapharmacy.cz
 • Účast na semináři bez úhrady ceny semináře je bezdůvodným obohacením klienta a HTA bude v takovém případě úhradu ceny semináře společně s relevantními náklady vymáhat.
 • Cena semináře nezahrnuje náklady na elektronické prostředky a na využívání elektronických prostředků pro přístup k semináři ze strany klienta (např. internetové připojení (dále "služby"). Klient semináře pro přístup k semináři využije vlastních elektronických prostředků a takové služby a jejich cenu, které má klient uzavřeny s poskytovatelem takové služby.
 • HTA si vyhrazuje právo na případnou změnu semináře (např. lektora, data konání semináře), o které bude klient informován z emailové adresy info zavináč htapharmacy.cz.  
 • Klient bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově-obrazové záznamy samotnými účastníky (např. screenshoty či nahrávky), a zavazuje se tento zákaz respektovat. Pokud je HTA z jeho dřívějších nebo aktuálních pracovních zkušeností známo, že účastník se s takovým zákazem u prezentací neztotožňuje, resp. že se neztotožňuje s autorskoprávní ochranou, má HTA právo neakceptovat klientovu objednávku semináře, resp. nepřijmout přítomnost klienta na semináři.
 • Semináře je oprávněna účastnit se pouze osoba, která je v objednávce uvedena jako kontaktní osoba. Kontaktní osoba uvedená v objednávce je považována za účastníka semináře.
 • Při připojení do semináře je účastník semináře povinen uvést jméno a příjmení a popř. číslo člena České lékárnické komory ve shodě s jménem a příjmením a popř. číslem člena České lékárnické komory uvedenými v objednávce. Pouze této osobě a výlučně pro ni poskytuje HTA oprávnění zúčastnit se semináře a užívat poskytovaný obsah včetně odborných materiálů. V případě, že účastník semináře za sebe na seminář pošle náhradníka, je nezbytné bez zbytečného odkladu, nejpozději 2 dny před konáním semináře, informovat HTA o této skutečnosti na emailové adrese info zavináč htapharmacy.cz a uvést HTA potřebné údaje náhradníka v souladu s údaji, které jsou požadovány v objednávce.
 • Účastník není oprávněn poskytnutý obsah semináře, jakož ani přístupové kódy na seminář či jiné záznamy jakkoli dále sdílet, rozmnožovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám. Pro užívání obsahu semináře více osobami je nezbytné zakoupit si u HTA odpovídající množství přístupů. Za tímto účelem nás kontaktujte na e-mailu: info zavináč htapharmacy.cz.
 • Obsah semináře podléhá autorskoprávní ochraně.

Storno podmínky

 • Objednávka semináře je závazná. Bezplatně může být zrušena nejpozději 10 pracovních dní před dnem, ve kterém se koná seminář. Zrušení objednávky musí být provedeno e-mailem na info zavináč htapharmacy.cz.
 • Pokud bude přihláška na seminář zrušena 3 až 9 pracovních dnů před dnem, ve kterém se koná seminář, bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny každého objednaného semináře. Částka bude vrácena na účet, ze kterého byl seminář zaplacen.
 • Přijetí zrušení semináře bude potvrzeno emailem z emailové adresy info zavináč htapharmacy.cz
 • V ostatních případech je klient povinen uhradit plnou cenu semináře.
 • V případě náhlé nemoci, resp. jiné náhlé závažné události, je možné zkusit se individuálně domluvit s HTA na e-mailu info zavináč htapharmacy.cz na jiném řešení.

V případě vzniku sporu mezi klientem a HTA, který se nepodaří vyřešit smírně, je klient oprávněn obrátit se na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 10. 2021.


Cookies

Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky HTA z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač klienta, může klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Více informací o cookies je možné nalézt v otevřené encyklopedii Wikipedie na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

Díky cookies webové stránky mohou zajistit správnou funkčnost, například při činnostech, které zahrnují postupnou návštěvu více stránek jedním uživatelem, jako je třeba objednávka semináře prostřednictvím nákupního košíku. To je důvod, proč nejen tento web, ale také naprostá většina webů velkých provozovatelů využívá soubory cookie. Cookies nejsou novou technologií, nové je pouze nařízení EU, které dává provozovatelům internetových stránek za povinnost o využití cookies a o možnostech jejich odmítnutí informovat své uživatele.

Přijímání cookies na svůj počítač může klient nezávisle na HTA omezit nebo zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Stejně tak klient může již dříve uložené soubory cookie vymazat. V takovém případě přitom klient postupuje podle dokumentace, kterou klientovi poskytne výrobce internetového prohlížeče, který klient využívá. Zakázáním cookies však klient může omezit správnou funkčnost těchto stránek, které na technologii cookies spoléhají. Podrobné informace o práci s cookies poskytne web AboutCookies.org.